Vědecká data: 7 zákonů

 
Hlavní osobností vědecké linie filmu i seriálu je prof. Miroslav Bárta. O svých teoriích o kolapsu komplexních společností přednášel na univerzitách i vědeckých fórech po celém světě. Za všechny můžeme zmínit například summit OECD v Paříži či Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky aj. Z jeho knih připomeňme Kolaps a regenerace, Kolaps neznamená konec anebo Příběh civilizace.
Pokud by vás problematika zajímala ještě hlouběji, doporučujeme k přečtení knihy od Josepha Taintera Kolapsy komplexních společností anebo například Niala Fergussona Civilizace. Západ a zbytek světa.

7 zákonů CIVILIZACE:

1

Na začátku i na konci vývoje je konflikt.

Hybným motorem každé civilizace je nutnost vyrovnávat se s vnitřními i vnějšími výzvami a problémy. Ne nadarmo mnoho civilizací vzniklo za relativně nevýhodných vstupných podmínek a na konci se propadlo do krize v důsledku vnitřní krize nebo vnějších faktorů případě jejich kombinace.

2

Zásadní vliv na vývoj každé civilizace mají zdroje a technologie.

Civilizace se mění proměnami ve vnitřním vývoji, novými technologiemi, přístupy ke zdrojům a adaptacemi na změny klimatu. V tom spočívá zároveň nebezpečí i naděje.

3

Cesta nahoru a
dolů je stejná.

Vzestup i pád civilizace jsou způsobeny stejnými faktory, zásadní roli přitom hraje kvalita institucí a role elit a zásadní změny se odehrávají skokově.

4

Civilizaci spojují stejné hodnoty a symboly.

Každá civilizace má dorozumívací jazyk (lingvu franku) a obecně sdílený svět hodnot a symbolů. Pokud se vytratí, civilizace zaniká.

5

Přebujelá spotřeba je cestou do záhuby.

Pokud civilizace dlouhodobě spotřebovává více než produkuje, významně klesá její složitost.

6

Změny klimatu zásadně mění
vývoj civilizace.

Klima se v čase mění a vlny oteplování či ochlazování, sucha či dešťů vždy hrály významnou roli v dějinách lidstva.

7

Kolaps
neznamená zánik.

Vzestup a pád jsou spojenými nádobami, které od sebe nelze oddělit. V době krize či kolapsu se naopak mobilizují regenerativní schopnosti dané společnosti.